INFOLINIA I POMOC

91 300 01 59

DARMOWA DOSTAWA

PRZY PRZEDPŁACIE

JAK DOBRAĆ FELGI?

Regulamin

I.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

II.    DEFINICJE

III.   RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

IV.   WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

V.    WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

VI.   SPOSOBY PŁATNOŚCI

VII.   KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

VIII.  WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

IX.   GWARANCJA PRODUKTU

X.    TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

XI.   PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

XII.  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.felg-24.pl prowadzony jest przez firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tagoli Dawid Leszczyński wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

Adres miejsca wykonywania działalności:

Bukszpanowa 1A
71-216 Bezrzecze
NIP: 8521963426
REGON: 811069745
Email: info@felgi-24.pl
tel. +48 91 300 01 59 fax. 091 350 84 72

2. Sklep www.felg-24.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.felg-24.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.felg-24.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

6. Sklep www.felg-24.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.

7. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

8. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.felg-24.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.felg-24.pl użyte są w celach informacyjnych.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy a)    Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), b)    Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), c)    Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.  

II. DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY– jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. FORMULARZ REJESTRACJI– formularz dostępny na stronie internetowej www.felg-24.pl  umożliwiający utworzenie Konta.

 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA– formularz dostępny na stronie internetowej www.felg-24.pl  umożliwiający złożenie Zamówienia.

 4. KONSUMENT– osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. KLIENT– Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 6. KONTO– oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

 7. REGULAMIN- niniejszy regulamin Sklepu.

 8. SKLEP- Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.felg-24.pl

 9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA– firma PW Tagoli Dawid Leszczyńsk, ul. Bukszpanowa 1a, 71-216 Bezrzecze, NIP: 8521963426, REGON: 811069745.

 10. PRODUKT– dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 11. UMOWA SPRZEDAŻY– Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

 12. USŁUGOBIORCA– osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

 13. USŁUGA ELEKTRONICZNA– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

 14. ZAMÓWIENIE- oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 15. NEWSLETTER– Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.  

 16. KOMPLET - 4 szt. felg/opon tego samego modelu o tych samych parametrach.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: a)    zawieranie Umów Sprzedaży Produktu, b)    prowadzenie Konta w Sklepie, c)    korzystanie z Newslettera.

 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.  

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

 3. a) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.

 4. b) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

 5. c) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

 6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 7. a) komputer z dostępem do Internetu,

 8. b) dostęp do poczty elektronicznej,

 9. c) przeglądarka internetowa,

 10. d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 11. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 12. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 13. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.  

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 4. Produkty posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

 5. Towary w sklepie sprzedawane są w kompletach. Komplet składa się z czterech sztuk tego samego towaru (felgi/opony). Dopuszcza się spersonalizowane zakupy w ilościach innych niż komplet (4 szt. felg/opon) tego samego towaru po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą. 

 6. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.

 7. Zamówienia można składać: a) poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.felg-24.pl ) – 24 godziny na dobę przez cały rok, b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@felgi-24.pl .

 8. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 8:00 do 16:00 Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 15:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

 9. Zawarcie Umowy Sprzedaży:

a) Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.

b) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie a następnie potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcia Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.

c) Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, o której mowa w pkt. 9 lit b) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

      10. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu: paragon fiskalny lub faktura VAT (na życzenie Klienta).  

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b) płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem - forma dostępna tylko dla zamówień na komplety felg aluminiowych o wartości zamówienia do 3.500,00 zł. 

c) płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności,

W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy:

29 1160 2202 0000 0002 8578 1003 (Bank Millennium) 
PW Tagoli | felgi-24.pl
ul. Bukszpanowa 1A 
71-216 Bezrzecze

W tytule przelewu należy wpisać: "Zamówienie nr........"

W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy Zamawiającego.

W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

Dostępne formy płatności:

 • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

 • Płatności online

 • BLIK

 • Alior Raty"

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest tpay.com

Obsługujemy płatności internetowe przez system płatności online tpay.com

Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 5 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. W przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie zamówienie zostaje anulowane. 

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

Zamówienia  kompletów felg i opon (cztery sztuki jednego rodzaju) opłacone podczas składania zamówienia realizujemy na nasz koszt. Do zamówień pojedynczych sztuk oraz ilości innych niż komplet doliczamy 100 zł. kosztów wysyłki. W przypadku przesyłki płatnej przy odbiorze do zamówienia doliczamy 100 zł. Przesyłka pobraniowa dostępna jest tylko dla kompletów felg aluminiowych o wartości do 3.500,00 zł.

Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika: a)    Czas kompletowania produktu to od jednego do pięciu dni roboczych poza sezonem i od jednego do dziesięciu dni roboczych w miesącach zwiększonej sprzedaży (kwiecień-czerwiec i październik-początek stycznia).  b)    Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).  

VIII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

 2. a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).

 3. b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@felgi-24.pl

 4. c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

 5. d) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

 6. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.  

IX. GWARANCJA PRODUKTU

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT.  

X. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania w pierwszej kolejności prosimy dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@felgi-24.pl lub pisemnie na adres: ul. Bukszpanowa 1A, 71-216 Bezrzecze. Nie jest to jednoznaczne ze zgłoszeniem reklamacji, służy jedynie wstępnej ocenie problemu i wyeliminowaniu zbędnych kosztów związanych z przesyłką towaru. Do złożenia reklamacji wymagane jest dostarczenie wadliwego towaru wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym na adres: PW Tagoli, ul. Bukszpanowa 1A, 71-216 Bezrzecze 

W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości, datę i nr dokumentu zakupu oraz dane kontaktowe. Należy dołączyć zdjęcie uszkodzonego towaru (zdjęcie całego przedmiotu z kilku perspektyw oraz zbliżenia uszkodzenia, zdjęcia powinny być w jakości umożliwiającej powiększanie). Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą proces reklamacji. Warto skorzystać z naszego druku reklamacji.

Po otrzymaniu wstępnej oceny, reklamowany towar  należy dostarczyć za pomocą zwykłej przesyłki pocztowej na adres: PW Tagoli, ul. Bukszpanowa 1A, 71-216 Bezrzecze wraz z wypełninym formularzem reklamacyjnym. 

Po otrzymaniu przedmiotu reklamacji ustosunkujemy się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem złożonej z tytułu niezgodności towaru z umową – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uznaniem za zasadną.

Jeśli nie będziemy w stanie naprawić lub wymienić produkt na taki sam zaoferujemy inny o podobnych właściwościach lub zwrot pieniędzy.

2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@felgi-24.pl

W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

POBIERZ FORMULARZ REKLAMACYJNY 

XI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem lub prowadzący jednosobową działalność gospodarczą w przypadku gdy zakup nie jest związany z jego działalnością gospodarczą, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie dostarczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Należy go dostarczyć na adres: PW Tagoli Dawid Leszczyński (dopisek: zwrot towaru), ul. Bukszpanowa 1A, 71-216 Bezrzecze.

 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy (jeśli zwracany towar był jedynym w przesyłce) przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

 7. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży: a)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, b)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, c)    w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.  

XII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

 1. W niniejszym rozdziale zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

 4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Przewoźnika  z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę podczas jej odbioru. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.  

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.

 4. Sądowe rozstrzyganie sporów: a)    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). b)    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.  

 6. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/